ತನಕ

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಕನಸು, ಆ ಮೂಲಕ ತಾವು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.