ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಗಳು

ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರುಪದ್ರವಿಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬೆದರಿಕೆರಹಿತರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು. ನೀವು ಅಥವಾ ಇತರರು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಥವಾ ನಿರುಪಮಾಶೀಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇತರರು ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಅಥವಾ ಇತರರು ಬಯಸಬಹುದು. ಕೋಪದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ನ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದೋಡುತ್ತ ಅಥವಾ ಅವರ ದಯೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಸಂಕೇತಿಸಬಹುದು. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ನೀವು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತರರ ಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕಾರ, ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನ್ನು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಇತರರನ್ನು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಕನಸು ಕಂಡವ್ಯಕ್ತಿ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಗಳು ತಾವು ಡಿಕ್ ಆಗಲು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.