ಮುಖಗಳು

ನೀವು ಅವಮಾನಿತರಾಗುವುದು ಕನಸು ಕಂಡಾಗ-ಇದರಅರ್ಥ ನೀವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿರುವ ರಚನೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ,… ಹೇಗೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ.