ಗಾಡ್ ಹಾರ್ಸ್

ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಓದಿ.