ಸುಳ್ಳು

ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಳ್ಳುಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಓದಿ.