ರೋಯಿಂಗ್ ದೋಣಿಗಳು

ಒಂದು ರೌಬೋಟ್ ನ ಕನಸು ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸನ್ನಿವೇಶದ ೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅವರು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.