ಕ್ಷೌರಿಕ ಅಂಗಡಿ

ಕ್ಷೌರದ ಂಗಡಿಯ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಿ. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ, ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ುದನ್ನು ಕ್ಷೌರದಂಗಡಿಯು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಷೌರಿಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಕಂಡನು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಆಕೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಳು. ತನ್ನ ತಂಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕ್ಷೌರಿಕಅಂಗಡಿ, ತನ್ನ ನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ಏನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದನು.