ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್

ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳಎಂದು ನೋಡಲು ಅಥವಾ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.