ಟ್ರೇ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ.