ನ್ಯಾಯದ ಸಮತೋಲನ

ನ್ಯಾಯದ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು, ಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ.