ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂಕೇತ. ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಹಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವು ನಿರಪರಾಧಿತ್ವಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಸ್ತಾವುಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರಬಹುದು. ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಆಘಾತದ ನಂತರದ ಒತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.