ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್

ನೀವು ಭೂಭರ್ತಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡು ಮೂಲಕ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣಲು, ನಿಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಒಂದು ಒಡ್ಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಣಿದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.