ASP (ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಆಸ್ಪಿಸ್; ಸರೀಸೃಪ)

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಪುಟವನ್ನು (ಆಸ್ಪಿಸ್ ಎಂಬುದು ನೈಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವಾರು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ) ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಲ್ಲಿ, ಅದು ತೀವ್ರತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಕನಸು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕನಸು ಮುಂದಿನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ.