ಪಾಸ್ತಾ ರೋಲ್

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತರುವವರು ನೀವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ರೋಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.