Psicocinese

ನೀವು ಸೈಕೋಕಿನೇಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ತಿರುಚುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.