ಅಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆ

ಔಟ್-ಬಾಡಿ ಅನುಭವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ