ಫೈಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್

ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಫೈಲ್ ನ ಕನಸು, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೆನಪುಗಳು, ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಇತರ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಸಂಗತಿಗಳು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಫೈಲ್ ನೀವು ಸಾಲಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವ ಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಫೈಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇ ಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಹಿ, ಅಪರಾಧ, ಕೋಪ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳು.