ವೃತ್ತಾಕಾರ

ನೀವು ಒಂದು ಕನಸಿನೊ೦ದಿಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದರೆ, ಆ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು. ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕನಸು ಅವನ ಗುರಿಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.