ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ನ್

ಮಗು ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕನಸು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಅಡಚಣೆಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಅನುಭವ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಠಾತ್ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ್ಯ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನಿಶ್ಯಬ್ದಜನನವು ಹಠಾತ್ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು.