ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಕನಸು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇತರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಜಡತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ.