ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಟೇಬಲ್

ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕನಸು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ನಿರಾಳ ಅಥವಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಚ್ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು, ನೀವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕನಸು ಕಂಡ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ದ್ದ. ಉದಾಹರಣೆ 2: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಚಯದ ೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುವುದು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಿದ್ದ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.