ಸ್ವಪ್ನ ಹಿಡಿಯುವವ

ಕನಸಿನ ಕ್ಯಾಚರ್ ನ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.