ಗುರು

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಕನಸು ದಯೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.