ಮದುವೆ ಉಂಗುರ

ಮದುವೆ ಉಂಗುರದ ಕನಸು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಳವಾದ ನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತೀಕವೂ ಆಗಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಮದುವೆಉಂಗುರವು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಳವಾಗಿ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇರಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಉಂಗುರ ವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕನಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹುಡುಗನಜೊತೆ ಮದುವೆಆಗಲು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು.