ವಾಂಡರ್, ವಾಕರ್, ವಾಕಿಂಗ್ ನಟ, ಬಮ್

ಈ ಕನಸನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ಟ್ರೋಲರ್ ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಓದಿ.