ಹೆರಾಯಿನ್

ಹೆರಾಯಿನ್ ಔಷಧದ ಕನಸು, ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಅಥವಾ ಗೀಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನಂಬಿ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾಯಕಿ ಗೆಏನೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖಳಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹಿತಕರ ವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಲಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಮರ್ಥತೆ. ~ಬಿಲ್~ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ~ಒಳ್ಳೆಯ ಮುದ್ರಣ~ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಆಶಾವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆರಾಯಿನ್ ವ್ಯಸನವು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಶಾವಾದಿಅಥವಾ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು. ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ವರಿಗೆ ಹಾರೈಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಯಿಸುವ ುದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಆಗಬಹುದು.