ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಾಂಬರ್

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಕವಾಟವನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾನಿಕಾರಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾಂಬರ್ ಒಡೆದರೆ, ಅದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.