ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ಗಳು

ಕೈಯಮೇಲೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದೇ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಕೇತ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಬೇರೆಯವರಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.