ನೋವು

ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ವಾದ ದುಃಖದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.