ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್

ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಕುರಿತ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಿರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ನ ಕನಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಗಳಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳ ೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕನಸುಗಾರನ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.