ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ (ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟ)

ನೀವು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ನ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ.