ಮೊಡವೆ ಒಂದು ಚರ್ಮರೋಗ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವನ್ನು ನೋಡಿ.