ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್

ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಗಳ ಕನಸು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ತ್ತ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಶೂಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಗಳ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅದು ಅವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅವನು ಕೆಲಸ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ.