ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳು

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಆಹ್ವಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಭೆ ಅಥವಾ ರೋಮಾಂಚಕ ಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡನು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಗೆಳೆಯ ಆ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ.